راهنمای سامون

گزارش PDF

معرفی یکی از قابلیت هایی که برای مدیران ساختمان فراهم گردیده است، امکان گزارش گیری از تمامی هزینه ها و واریزهای ساختمان و یا واحدهای مورد نظر می باشد. این […]

گزارش PDF بیشتر بخوانید »