راهنمای سامون

پیوستن به ساختمان و واحد موجود

پیوستن به ساختمان موجود برای پیوستن به ساختمان به عنوان یکی از اعضا، باید شماره ساختمان ایجاد شده توسط مدیر ساختمان را دریافت نمود. در ادامه برای اضافه شدن به […]

پیوستن به ساختمان و واحد موجود بیشتر بخوانید »