پروتکل های هوشمند سازی

پروتکل های هوشمند سازی؛ پردکاربردترین پروتکل های هوشمند سازی

پروتکل هوشمند سازی (Smart Protocol) یک پروتکل ارتباطی است که برای ارتباط بین تجهیزات مختلف موجود در هوشمند سازی به کار می‌رود.

پروتکل های هوشمند سازی؛ پردکاربردترین پروتکل های هوشمند سازی بیشتر بخوانید »