راهنمای سامون

ثبت هزینه

برای ثبت هزینه های جاری توسط مدیر ساختمان می بایست از پنل مدیریت بخش ثبت هزینه اقدام نمود، بدین صورت که: 1. عنوان هزینه خود را مشخص نمایید.(شامل: قبوض، تعمیرات […]

ثبت هزینه بیشتر بخوانید »