شیر گاز هوشمند

شیر گاز هوشمند

شیر گاز هوشمند امکان در لحظه و به صورت آنلاین قطع یا وصل شیر گاز هوشمند و برنامه ریزی آن مطابق به خواسته های خود را به کاربر میدهد.

شیر گاز هوشمند بیشتر بخوانید »