راهنمای سامون

نظرسنجی

معرفی یکی دیگر از نیازهای هر مدیر ساختمان امکان همه پرسی و یا نظرسنجی میان مجمع عمومی ساختمان می باشد. توسط قابلیت نظرسنجی در سامون، نیاز مدیر برای رای گیری […]

نظرسنجی بیشتر بخوانید »