راهنمای سامون

می خواهم یک ساختمان ایجاد کنم

روند ایجاد و مدیریت ساختمان طبق فلوچارت بالا دو نوع عملیات داریم: ایجاد ساختمان جدید پیوستن به ساختمان موجود 1. ایجاد ساختمان جدید برای ایجاد ساختمان (توسط مدیر) بعد از […]

می خواهم یک ساختمان ایجاد کنم بیشتر بخوانید »