مدیریت مالی

هدف

بخش مالی سامون برای شفاف سازی و تسهیل امور مالی ساختمان، بلوک و شهرک  می باشد.

مراحل شروع به کار

01.

تاریخ شروع به کار

در ابتدا تاریخ شروع به کار با سامون را مشخص نمایید.

02.

تاریخ سررسید موجودی

موجودی صندوق ساختمان را تا تاریخ سررسید مشخص نمایید.

03.

سهم هر واحد از موجودی

سهم هر واحد از موجودی را مشخص کنید. در صورتی که موجودی قابل تفکیک نیست، کل موجودی را به عنوان اعتبار واحد خود ثبت نمایید.

04.

ثبت بدهی هر واحد

بدهی هر واحد را تا تاریخ شروع به کار مشخص نمایید.
05.

صدور بدهی واحد

در بخش صدور بدهی واحد، مبلغ بدهی را برای هر واحد ثبت کنید.
06.

شارژ ماهیانه

شارژ ماهیانه واحدها را در بخش مدیریت شارژها بررسی نمایید.
07.

مقایسه اعتبار ساختمان با موجودی بانک

مبلغ اعتبار ساختمان را با موجودی بانک خود مقایسه نمایید. در صورت وجود اختلاف، از صحت اطلاعات مالی خود اطمینان حاصل فرمایید.

امکانات مالی

همکاران مالی

پیمایش به بالا
question